Купи карта за Fast & Fit и можеш да спечелиш награда

Правила за игра „Купи своята фитнес карта и може да спечелиш“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите Условия за участие („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта Купи своята фитнес карта и може да спечелиш“ (“Играта“). Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Фитнес център Fast&Fit  – www.fastandfit.bg и на място във Фитнес център Fast&Fit.

2. Организатор на Играта e „ЮНИСЕЙФ” ЕООД,  ЕИК 831683580, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ 14А (наричано „Fast&Fit“ или „Организатора“).

3. Периодът на провеждане на играта е от 00.00 часа на 01.03.2021г. до 00.00 часа на 30.04.2021г. или до изчерпване на всички скреч карти, даващи право на участие, което от събитията настъпи първо. („Период на провеждане”).

4. Играта се организира и провежда на български език, за територията на Република България, в обект Фитнес Център Fast&Fit, на адрес: гр. София, кв. „Слатина“, ул. „Коста Лулчев“ № 52.

5. Участието в играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С извършването на което и да е от действията за участие в играта, описани по-долу, всеки участник потвърждава, че се е запознал с условията, разбрал ги е и ги приема безусловно.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

6. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години. Нямат право да участват служителите на „ВАН ХОЛДИНГ” ЕООД, „ЕВРОПА – ВН“ ЕООД, „ВИНТЕРКО-БГ“ ЕООД, „ЮНИСЕЙФ“ ЕООД и „ДАР Г.Н.“ ООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“).

7. Участник в Играта е всяко лице, което, през периода на провеждане е закупило някой от абонаментите за фитнес, посочени в т. 8 и е изтеглило скреч карта за участие в играта.  

III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

8. За участие в играта, желаещите трябва да закупят абонамент на някоя от следните услуги, предлагани от Fast&Fit:

8.1. нов или продължение на действащ 1-месечен абонамент за фитнес (независимо дали абонаментът е за достъп по всяко време на деня или за посещения до 16:00 часа) , или 

8.2. нов или продължение на действащ 3-месечен абонамент за фитнес (независимо дали абонаментът е за достъп по всяко време на деня или за посещения до 16:00 часа).

9. При закупуване на някой от абонаментите за посочените в т. 8.1. и т.8.2. фитнес услуги, удостоверено с показване на касова бележка на рецепцията на Fast&Fit, участникът има право да изтегли скреч карта. След изтриване на специалното поле, обозначено на картата, участникът веднага разбира дали печели една от описаните награди и каква е тя.

10. Пълният списък с награди ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

11. Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като представи неограничен брой оригинали на касови бележки.

12. Участникът има право да получи скреч карта за всеки закупен абонамент от изброените в т. 8, включително ако закупуването на повече от един абонамент е удостоверено на една касова бележка. За един брой закупен абонамент, се получава само един брой скреч карта.

13. Не е възможно повторно теглене на скреч карта срещу показване на една и съща касова бележка.

14. При показване на касовата бележка на служител на Fast&Fit, последният извършва отбелязване върху нея, с цел недопускане повторното й представяне съгласно Условията на играта.Един Участник може да участва неограничен брой пъти и да спечели неограничен брой награди в рамките на играта, при спазване на описаните в настоящите Условия правила за участие.

15. Един Участник може да участва неограничен брой пъти и да спечели неограничен брой награди в рамките на играта, при спазване на описаните в настоящите Условия правила за участие.

IV. НАГРАДИ

16. Всеки Участник, отговарящ на условията на играта, който е закупил абонамент за някоя от фитнес услугите, посочени в т. 8, показал е на рецепцията на Fast&Fit оригинал на касовата бележка и е изтеглил скреч карта, има право да участва в Играта и възможност да спечели награда.

 17. Участието в играта дава възможност за спечелване на една от следните награди:

17.1. При закупуване на абонамент за фитнес услуги по т. 8.1. от настоящите условия (нов или продължение на действащ 1-месечен абонамент за фитнес):

  • 350 броя награди – тренировка с треньор

17.2. При закупуване на абонамент за фитнес услуги по т. 8.3. от настоящите условия (нов или продължение на действащ 3-месечен абонамент за фитнес):

  • 20 броя награди – шейкър
  • 40 броя награди – 30-минутен масаж по избор

18. Участниците могат да разберат веднага дали и каква награда печелят, още на място във Fast&Fit, след изтриване на специалното поле, обозначено на картата.

19. Скреч карти, върху които след изтриване участникът открие текст „ОПИТАЙ ОТНОВО“, не печелят награда.

20. частниците, спечелили награда „шейкър“ ще могат да получат своята награда на място във Fast&Fit, след представяне на служител на Fast&Fit на печеливша скреч карта в срок до 30.04.2021

21. Участниците, спечелили награда „тренировка с треньор“ или „масаж“ ще могат да използват своята награда срещу представяне на печеливша скреч карта на служител на Fast&Fit в срок до 31.05.2021 г. Спечелилите награди „тренировка с треньор“ или „масаж“, могат да бъдат използвани само във фитнес център Fast&Fit, с адрес: гр. София, ул. „Kоста Лулчев“ № 52 след предварително записване на дата и час на телефони: +359 894 777 300 и +359 894 777 433.

22. При получаване на наградата, печелившият участник подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че наградата му е предоставена от представител на организатора.

23. За получаването на наградата си, печелившите участници предоставят в съответствие със Закона за данъците върху доходите на физическите лица изискваните за данъчни цели лични данни.

24. Всички дължими данъци от печелившите участници на награди ще бъдат платени и декларирани от Организатора.

25. При невъзможност да се предостави печелившата скреч карта в оригинал, наградата няма да бъде предоставена.

26. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

27. За целите на Играта се изисква съгласие за обработка на лични данни само на спечелилите награда участници. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време, съгласно т.36 от настоящите правила.

28. За целите на настоящата игра, Организаторът обработва лични данни само на спечелилите награда Участници.

29. Личните данни на спечелилите Участници в играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

30. Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на Участниците за целите на настоящата Игра, и по-конкретно – за предоставяне на посочените в настоящите правила награди. С участието си в Играта, Участниците се съгласяват и доброволно предоставят в случай на спечелване на награда своите лични данни на Организатора, който ще ги обработва за целите на Играта.

31. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка участието в играта и спечелването на награда са две имена, населено място и телефонен номер – за контакт във връзка с предоставянето на наградата, както и ЕГН – за счетоводни и данъчни цели.

32. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от дружеството за целите на Играта на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

33. С участието си в Играта Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Условия. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.

34. С представянето на печеливша скреч карта участниците дават изричното си съгласие техните лични данни да бъдат обработвани от Организатора в качеството му на Администратор на лични данни за целите, посочени в настоящите правила, както и тези данни да бъдат разкривани от дружеството на трети лица и на други администратори на лични данни за целите на играта на територията на Република България и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД. Личните данни могат да бъдат предоставяни и на държавни органи, в т.ч. органи на съдебната власт, когато това е необходимо за защита на законните права и интереси на Организатора или когато те имат право на достъп до тях по закон.

35. Събираните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани от Организатора за печелившите участници за срок не по-дълъг от една година от края на периода на провеждане. Събираните лични данни във връзка с Играта за счетоводни и данъчни цели ще бъдат съхранявани от Възложителя за срок не по-дълъг от 10 (десет) години, считано от представянето им от печелившите участници.

36. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на писмено заявление, на адрес гр. София, кв.„Симеоново“, ул. „Момина сълза“ 14а за „ЮНИСЕЙФ“ ЕООД, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право:

  • да оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;
  • на достъп на коригиране, допълване или изтриване на лични данни и ограничаване на обработване на лични данни;
  • да възрази срещу обработването на лични данни, както и правото на преносимост на данни или срещу предоставянето им на трети лица;
  • да бъде уведомено, преди личните данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица, или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг на кампаниите на администратора, както и да възрази срещу такова разкриване или използване;
  • да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

37. Данни за администратора и координати за връзка с него – „ЮНИСЕЙФ“ ЕООД, 831683580, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ 14А. Координати за връзка с длъжностно лице по защита на данните e-mail: zashtitanalichnidanni@ff-bg.net.

VI. OTГОВОРНОСТ

38. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта.

39. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.     

40. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни. 

41. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта.

42. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за получаване и ползване на наградата, поради официални национални празници или други обстоятелства, наложени с акт на официален държавен орган, които не зависят от Организатора и които възпрепятстват използването на наградата.

43. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

44. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

VII. ДРУГИ

45. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: info@fastandfit.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

46. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

47. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време, като същите влизат в сила след публикуване на сайта www.fastandfit.bg

48. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

49. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.

   

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *