Правила за игра BE FAST BE FIT 30 DAY CHALLENGE

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА BE FAST BE FIT 30 DAY CHALLENGE

1. Настоящите Официални правила (“Правилата”) уреждат начина на провеждане на Играта „BE FAST BE FIT 30 DAY CHALLENGE“ (“Играта”). Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Фитнес център Fast&Fit  – www.fastandfit.bg.

2. Организатор на Играта е „ЮНИСЕЙФ“ ЕООД , ЕИК 831683580, седалище и адрес на управление: град София, кв. Симеоново, ул. “Момина сълза” 14А, наричан по-долу „Организатор”.

3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”, „Правила“).

4. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, ЕГН и телефон или други) за цели, свързани с Играта, обявяване на печелившите, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя.

5. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им. Участниците в Играта следва сами да проверяват в сайта на Fast & Fit (https://fastandfit.bg) за промени в Официалните правила, като организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин освен чрез публикуването им.

РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта се провежда чрез официалната страница на Фитнес център Fast & Fit във Facebook (https://www.facebook.com/FastandFit.Fitness) и Instagram  (https://instagram.com/fastandfit.station).

РАЗДЕЛ III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Играта стартира в 07:00 ч. на 01.04.2021 г. (четвъртък) и приключва в 23.59 ч. на 30.04.2021 г. (петък).

РАЗДЕЛ IV. УЧАСТНИЦИ

1. В Играта могат да участват всички дееспособни физически лица с местоживеене Република България, които към датата на участие са навършили 18 години. Нямат право да участват право да участват служителите на „ВАН ХОЛДИНГ” ЕООД, „ЕВРОПА – ВН“ ЕООД, „ВИНТЕРКО-БГ“ ЕООД, „ЮНИСЕЙФ“ ЕООД, „ДАР Г.Н.“ ООД и рекламните агенции, свързани с играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

2. „Участник в Играта“ е всяко лице, изпълнило стъпките, описаните в т. 3 на Раздел V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА. С извършването на стъпките за участие в Играта, описани по-долу, всеки участник потвърждава, че се е запознал с Официалните правила, разбрал ги е и ги приема безусловно.

3. С участието си участниците декларират, че имат навършени 18 години. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.

4. Всеки участник може да участва само с един валиден Facebook или Instagram профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в Играта впоследствие. Участниците следва да използват за регистрация и участие в Играта само публично достъпен профил.

РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

1. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Възложителя.

2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети сайта на фитнес център Fast & Fit на адрес: www.fastandfit.bg и да се запознае с Официалните правила за участие.

3. За да се включи в Играта, всеки участник трябва:

3.1 Да последва страницата на Fast & Fit във Facebook  https://www.facebook.com/FastandFit.Fitness и профила в Instagram : https://instagram.com/fastandfit.station ;

3.2. Да отбележи Fast & Fit в публикация или стори от собствения си профил, които да са публични;

3.1. Да отбележи приятел в коментар под публикацията, анонсираща условията за участие и наградите в  Играта BE FAST BE FIT 30 DAY CHALLENGE, публикувана на Facebook страницата на Fast & Fit на 31.03.2021г.

4. С изпълнението на описаните по-горе в т.3 от настоящия Раздел V действия, Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на играта, а в случай че бъдат обявени за печеливши, техните данни да бъдат публикувани по избран от Организатора начин.

5. Всеки Участник има право да отбележи Fast & Fit в неограничен брой публикациии или истории (стори) и да отбележи неограничен брой приятели с отделни коментари под поста, комуникиращ Играта на Facebook страницата на фитнес център Fast & Fit. Отбелязванията и коментарите на един и същи потребител след първото ще се считат за негово продължение и няма да бъдат включени като  отделен шанс за участие в тегленето за разпределение на наградите.

6. Отбелязвания в коментари и публикации или истории, публикувани след определения краен срок на Играта, нямат право на участие в тегленето на наградите.

РАЗДЕЛ VI. НАГРАДИ

1. Наградите в Играта се предоставят от Организатора на играта и са 3 (три) на брой, както следва:

1.1. Едномесечен абонамент за фитнес Fast&Fit и еднократна тренировка с треньор

1.2. Едномесечен абонамент за фитнес Fast&Fit и шейкър

1.3. Едномесечен абонамент за фитнес Fast&Fit

2. Печелившите в Играта ще бъдат 3 като всеки от тях печели по 1 (една) награда.

3. Печелившите ще бъдат определени на случаен принцип – чрез томбола, която ще се проведе  на 04.05.2021 г. Резултатите от тегленето ще бъдат публикувани на сайта на фитнес център Fast & Fit, както и в Instagram и Facebook профила на фитнес център Fast & Fit на 04.05.2021г., след като бъдат изтеглени.

4. Печелившите участници ще могат да получат своята награда на място във фитнес център Fast & Fit в срок до 31.05.2021г.

5. Участникът, спечелил наградата, включваща „еднократна тренировка с треньор“ може да я може да я използва във фитнес център Fast & Fit, с адрес: гр. София, ул. Kоста Лулчев“ № 52 след предварително записване на дата и час на телефон:  0894 777 300 и +359 894 777 433. Повече информация за треньорите на Fast & Fit може да бъде открита на www.fastandfit.bg .

6. Наградите се получават лично от спечелилите участници след легитимирането им с документ за самоличност пред служител на фитнес център Fast & Fit или чрез упълномощено лице, чрез представяне на изрично нотариално заверено пълномощно.

7. При получаване на наградата печелившият участник подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че наградата му е  предоставена.

8. За получаването на наградата си печелившите участници предоставят в съответствие със Закона за данъците върху доходите на физическите лица изискваните за данъчни цели лични данни – три имена и ЕГН.

9. Всички дължими данъци от печелившите участници на награди ще  бъдат платени и декларирани от Организатора.

10. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Не се допуска прехвърлянето на права върху наградата на друго лице преди получаването й.

11.. В томболата ще бъдат изтеглени и резервни участници, в случай, че някой от спечелилите не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок.

12. Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на печелившите участници да се свърже с победителите на съответния техен профил във Faceboок или Instagram, от който са извършили действията по т. 3 от Раздел V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА.

13. Организаторът няма ангажимент за изпращане на непотърсени награди. За да получи наградата си, печелившите участници се съгласяват в рамките на 2 работни дни от свързване на Организатора с него, да върне отговор като предостави в лично съобщение до Организатора във Facebook или Instagram следните данни: три имена, телефон за връзка с оглед предоставяне на наградите. . Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него два дни след уведомяването му, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш.

14. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в игри с награди и/или нарушават правилата и механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са били изтеглени за такава.

15. Участници, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

РАЗДЕЛ VII. ОТГОВОРНОСТ

1. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

2. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребителят е предоставил невалидни данни – непълен или неточен телефонен номер; грешни имена или несъществуващ/деактивиран Instagram или Facebook профил; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата.

3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултта на технически проблеми с комуникационните системи или по други подобни поводи.

4. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет)

5. Организаторът изцяло отговоря за законосъобразното провеждане на играта.

РАЗДЕЛ VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Личните данни на всички Участниците в Играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешните политики Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Официални правила.

2. Организаторът, в качеството си на Администратори на лични данни, обработва личните данни на участниците за целите на настоящата Игра. С участието си в Играта Участниците се съгласяват и доброволно предоставят своите лични данни на Организатора, който ще ги обработва за целите на Играта.

3.  Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участието в играта:  Facebook и/или Instagram профил, на печеливите участници: три имена, телефонен номер, Facebook и/или Instagram профил, а  за счетоводни и данъчни цели – ЕГН и адрес.

4. Личните данни, предоставени на и обработвани от Възложителя могат да бъдат разкривани от дружеството  за целите на Играта на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

5. С участието си в Играта Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Правила. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Правила, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД .

6. Събираните във връзка с участието в Играта лични данни ще бъдат съхранявани от Орагнизатора и Възложителя за срок не по-дълъг от два месеца, считано от обявяване на печелившите участници.

6.1 Събираните във връзка с Играта лични данни за счетоводни и данъчни цели ще бъдат съхранявани от Възложителя за срок не по-дълъг от 10 (десет) години, считано от представянето им от печелившите участници.

7. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, всяко лице чиито данни се обработват във връзка с играта, има право :

– да оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;

– на достъп до коригиране, допълване или изтриване на лични данни и ограничаване на обработване на лични данни.

 – да възрази срещу обработването на лични данни, както и правото на преносимост на данни или срещу предоставянето им на трети лица.

– да бъде уведомено, преди личните данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг на кампаниите на администратора, както и да възрази срещу такова разкриване или използване;

– да подаде жалба да Комисия за защита на личните данни на адрес: гр.София 1592, бул.“Проф.Цветан Лазаров“.

РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

1. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Правила (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин на страницата на финес център Fast & Fit. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

РАЗДЕЛ X. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

1. При възникване на спорове между Организатора и участниците те се решават чрез преговори или при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

РАЗДЕЛ XI. ПУБЛИЧНОСТ

1. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и публични изяви във връзка с други игри или промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство.

2. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции. В случай, че участник пожелае да не получава подобна информация, може да заяви това по e-mail на: office@ff-bg.com..

РАЗДЕЛ XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. При въпроси относно Правилата участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: reklama@ff-bg.net. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

2. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

3. Недействителността на отделни текстове от Правилата на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

4. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *