Правила за участие в Томболата „Скочи към своята Fast&Fit Коледа“

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

        1. Настоящите Условия за участие („Условията“) уреждат начина на провеждане на томбола „Скочи към своята Fast&Fit Коледа“ във Фитнес център „Fast&Fit“ („Томболата „). Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Фитнес център „Fast&Fit“ – www.fastandfit.bg и на място във Фитнес център Fast&Fit, находящ се в Търговски център „Sky City“, в гр. София, ул. „Коста Лулчев“ № 52.

       2. Организатор на томболата e „ЕВРОПА-ВН” ООД, ЕИК 831524037, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ 14А (наричано  „Организатора“).

       3. Периодът на провеждане на активността е от 07:00ч. на 06.12.2021 г. до 18:00ч. на 31.12.2021г. („Период на провеждане”).

4. Томболата  се организира и провежда на български език, за територията на Република България и е валидна само за обект Фитнес Център Fast&Fit, на адрес: гр. София, кв. „Слатина“, ул. „Коста Лулчев“ № 52, Търговски център „Sky City“.

5. Участието в  томболата  е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С извършването на което и да е от действията за участие в томболата, описани по-долу, всеки участник потвърждава, че се е запознал с условията, разбрал ги е и ги приема безусловно.


ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ


       6. Право да участват в томболата  имат всички дееспособни физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години. Нямат право да участват служителите на Организатора , както и служители на „ВАН ХОЛДИНГ” ООД,  „ВИНТЕРКО-БГ“ ООД и „ДАР Г.Н.“ ООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Томболата(„Участник/ци“).

        7.Участник в томболата е всяко лице, което през периода на провеждане на активността е закупило някой от абонаментите за фитнес, посочени в т.8 от настоящите правила, коректно попълнило талон според Условията на томболата със своите лични данни и подпис, получен  след като е закупило абонамент и поставило в определената за това урна на рецепцията на Фитнес центъра.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


          8. За участие в томболата, желаещите трябва да закупят абонамент на някоя от следните услуги, предлагани от Fast&Fit:

  •  нов или продължение на действащ 1-месечен абонамент за фитнес (независимо от услугите, които се включват в абонамента (на стойност 34.00лв; 39.00лв.; 49.00лв) и дали същият е за достъп по всяко време на деня или за посещения до 16:00 часа);
    • нов или продължение на действащ 3-месечен абонамент за фитнес (независимо от услугите, които се включват в абонамента (на стойност 89.00лв; 99.00лв. 129.00лв) и дали същият е за достъп по всяко време на деня или за посещения до 16:00 часа);
    • нов или продължение на действащ 6-месечен абонамент за фитнес (независимо от услугите, които се включват в абонамента ( на стойност 170.00лв; 195.00лв.; 245.00лв) и дали същият е за достъп по всяко време на деня или за посещения до 16:00 часа);
    •  нов или продължение на действащ 12-месечен абонамент за фитнес (независимо от услугите, които се включват в абонамента( на стойност 306.00лв; 351.00лв.; 441.00лв) и дали същият е за достъп по всяко време на деня или за посещения до 16:00 часа);

9. За участие в Томболата, желаещите трябва да направят покупка на някой от абонаментите по т.8 от настоящите правила, предлагани във Фитнес Център „Fast&Fit“, находящ се в гр. София, кв. „Слатина“, ул. „Коста Лулчев“ № 52, Търговски център „Sky City“.

           10.  Всеки, направил покупка на някой от абонаментите по т.8 от настоящите правила предлагани във Фитнес Център „Fast&Fit“, находящ се в гр. София, кв. „Слатина“, ул. „Коста Лулчев“ № 52, Търговски център „Sky City“, получава талон за участие в томболата, от рецепцията на Фитнес център „Fast&Fit“, който трябва да попълни и постави в специално предназначена за това урна, поставена на рецепция на Фитнес Център „Fast&Fit“, с който клиентът има право да участва в томболата и възможност да спечели една от описаните награди в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

         11.  За участие в томболата  Участникът трябва да попълни талона за участие, като посочи три имена, телефонен номер и постави подпис.

         12. Пълният списък с награди ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

         13. Задължителните личните данни, които Участникът трябва да попълни, са: три имена, телефон за връзка и подпис.      

         14. Не е възможно повторно попълване на талон при една покупка на абонамент за фитнес услуги с един касов бон.

         15.С попълването на талона за участие, Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат обработвани от „ЕВРОПА-ВН” ООД за целите на Томболата , а в случай че бъдат обявени за печеливши, дружеството да публикува техните данни по избран от дружеството начин.

          16. Един Участник може да спечели само една награда.

          17. Всеки участник, попълнил талона за томболата  и поставил същия в предназначената за това урана, участва в тегленето за разпределение на наградите, което ще бъде направено на 03.01.2022г.

IV. НАГРАДИ


           18. Всеки Участник, отговарящ на условията на томболата, който е закупил някой от  абонаментите, посочени в т.8 от настоящите правила, попълнил е талона за участие и го е  поставил в специално предназначеното за това място, има право да участва в Томболата и да спечели награда.

         19. Участието в томболата дава възможност за спечелване на една от следните награди:

            19.1. 1 х 3-месечен абонамент за ползване на следните услуги във Фитнес център „Fast&Fit“ – фитнес уреди, сауна и парна баня;

            19.2. 5 х 1-месечен абонамент за ползване на следните услуги Фитнес център „Fast&Fit“ – фитнес уреди, сауна и парна баня .;

            19.3. 10 х талон за  ползване на услуга във Фитнес център „Fast&Fit“ – класически масаж от 30 минути, със срок на валидност до 31.01.2022г.;

            19.4. 10 х брандиран шейкър с логото на „Fast&Fit“;

            19.5. 20 х талон за ползване на услуга във Фитнес център „Fast&Fit“ – еднократна тренировка с треньор, със срок на валидност до 31.01.2022г.;

            19.6. 50 х ваучер на стойност от 5(пет) лева за покупка на стоки от кафето на Фитнес център Fast&Fit , със срок на валидност до 31.01.2022г.

            20. Тегленето на печелившите участници ще се извърши чрез определена от организатора комисия, която на случаен принцип ще изтегли спечелилите участници, които отговарят на настоящите условия и ще бъдат оповестени, съгласно условията в т.26 от настоящите правила.        

21. Тегленето ще се проведе на 03.01.2022г. от независима комисия определена от организатора на томболата.

             22. Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – по телефон до 5 (пет) календарни дни след оповестяването им.

            23. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) календарни дни, губят правото си да получат наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

            24. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни.

            25. Имената на спечелилите участници, посочени в талона за участие, и наградите, които печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Фитнес център  „Fast&Fit“ www.fastandfit.bg, в срок до два работни дни след изтеглянето им.

            26. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за публикуване на личните им данни на интернет страницата. Искането се изпраща на info@fastandfit.bg.

            27. Печелившите Участници могат да получат своята награда във Фитнес център  „Fast&Fit“, находящ се в гр. София, кв. „Слатина“, ул. „Коста Лулчев“ № 52, Търговски център „Sky City“ най-късно до 14.01.2022г. Участниците, които не са получили наградата си в този срок, губят правото си да получат наградата.  

            28. Печелившите Участници ще могат да получат своите награди, след като предоставят на служител на Фитнес център  „Fast&Fit“, документ за самоличност за удостоверяване на данните на лицето с данните на печелившия и оригинал на касов бон за закупен абонамент по време на активността. При получаване на наградата, печелившият участник подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на организатора както и декларация за лични данни, която е необходима за счетоводни цели.

          29. Участниците, спечелили награда „талон за тренировка с треньор“  или „ талон за 30-минутен класически масаж“ ще могат да използват своята награда след предварително записване на дата и час на телефон:  0894 777 300, +359 894 777 433.  Повече информация за треньорите на Fast&Fit, предлагани от Fast&Fit, може да бъде открита на www.fastandfit.bg .

       30. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

            31. Организаторът може да изисква предоставянето и на други доказателства за удостоверяване самоличността на избраните за победители участници по своя преценка. Участниците, спечелили награда е необходимо да предоставят и своя ЕГН, във връзка с данъчни и счетоводни цели.

          32. Всички дължими данъци от печелившите участници на награди ще бъдат платени и декларирани от Организатора.

      33. При невъзможност да се удостоверят данните на лицето с данните на печелившия участник и невъзможност да се предостави оригинал на касов бон за закупен абонамент по време на активността, наградата няма да бъде предоставена.

     
            V. ЛИЧНИ ДАННИ


            34. Личните данни на всички Участници в Томболата  се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

            35. Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на Участниците за целите на настоящата Томбола. С участието си в Томболата, Участниците се съгласяват и доброволно предоставят своите лични данни на Организатора, който ще ги обработва за целите на Томболата .

36. За участие в Томболата  се изисква съгласие за обработка на лични данни. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време, съгласно т.26 от настоящите правила.

37. Данните, които ще бъдат обработвани  във връзка с участие в Томболата, са – три имена и телефонен номер.

38. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора, могат да бъдат разкривани от дружеството за целите на Томболата на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

             39. С участието си в Томболата Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Условия. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.

             40. С попълването и пускането на талона за участие в определената за това урна участниците дават изричното си съгласие техните лични данни да бъдат обработвани от Организатора в качеството му на Администратор на лични данни за целите, посочени в настоящите правила, както и тези данни да бъдат разкривани от дружеството на трети лица и на други администратори на лични данни за целите на Томболата на територията на Република България и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД. Личните данни могат да бъдат предоставяни и на държавни органи, в т.ч. органи на съдебната власт, когато това е необходимо за защита на законните права и интереси на Организатора или когато те имат право на достъп до тях по закон.

            41. Събираните във връзка с участие в Томболата  лични данни ще бъдат съхранявани от Организатора за печелившите участници за срок не по-дълъг от 10 г. за счетоводни и данъчни цели, а за резервните участници и непечеливши участници ще бъдат съхранявани за срок от един месец, считано от обявяване на печелившите участници.

            42. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на писмено заявление, на адрес гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ 14а за „ЕВРОПА-ВН“ ООД, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с Томболата,  има право:

            – да оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;

           – на достъп до коригиране, допълване или изтриване на лични данни и ограничаване на обработване на лични данни.

       –  да възрази срещу обработването на лични данни, както и правото на преносимост на данни или срещу предоставянето им на трети лица.

       – да бъде уведомено, преди личните данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг на кампаниите на администратора, както и да възрази срещу такова разкриване или използване;

        – да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.

       43.  Данни за администратора и координати за връзка с него – „ЕВРОПА-ВН“ ООД, 831680844 вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ 14А. Координати за връзка с длъжностно лице по защита на данните e-mail: zashtitanalichnidanni@fantastico.bg.

VI. ОТГОВОРНОСТ

44. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Томболата  или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.
          45. Организаторът има право да прекрати Томболата  по всяко време поради технически причини, свързани с Томболата и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците. Ако прекратяването на Томболата е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

            46. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни.

            47. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Томболата.

   48. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за получаване и ползване на наградата, поради официални национални празници или други обстоятелства, които не зависят от Организатора и които възпрепятстват използването на наградата.

             49. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Томболата, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

             50. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Томболата  и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Томболата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.


            VII. ДРУГИ

            51. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: info@fastandfit.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с томболата. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

             52. Задълженията на Организатора на томболата  се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

             53. Организаторът определя правилата на томболата  едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време, като същите влизат в сила след публикуване на сайта www.fastandfit.bg.

            54. Недействителността на отделни текстове от Условията на Томболата не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

           55. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Томболата, е актуалното българско законодателство.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *